Web de l'AMPA del CEIP La Falguera

Go to content

Main menu

Consell escolar

Actes i documents

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius. Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre .

El Consell Escolar, el formen:
- El/la director/a del centre.
- El/la cap d'estudis.
- Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
- Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un nombre de pares i mares i d'alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.
- El/la secretari/ària del centre.

L'associació de pares i mares més representativa del centre designa un/a representant en el Consell Escolar.

Tot seguit trobareu els enllaços amb actes, resums i d'altres informacions que es generen a les reunions del Consell.


                                                                 
R
esultats eleccions Consell Escolar        Resultats eleccions Consell Escolar
sector pares i mares. Gener 2013           
sector docent. Octubre 2012 
Back to content | Back to main menu